Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Design Meubel Op Maat  partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij deze door Design Meubel Op Maat uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Identiteit van de ondernemer

2.1 Naam ondernemer: Tomas Zwerink
Handelend onder de naam/namen: Design Meubel Op Maat
Vestigingsadres:  Parallelweg 74D, 7102 DH Winterswijk
Contact: info@designmeubelopmaat.nl
KVK-nummer: 68421648
BTW-nummer: NL125975260B02

Aangaan overeenkomst

3.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Design Meubel Op Maat eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Design Meubel Op Maat.
De verplichtingen van Design Meubel Op Maat gaan nooit verder dan door Design Meubel Op Maat schriftelijk is bevestigd.

Offerte en totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Design Meubel Op Maat zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de koper het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Design Meubel Op Maat  gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

4.2 Het aanbod is gebaseerd op de door de koper verstrekte informatie, waarbij Design Meubel Op Maat mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3 Een overeenkomst komt tot stand indien de koper het aanbod van Design Meubel Op Maat schriftelijk of per email heeft aanvaard.

4.4 Koper en Design Meubel Op Maat komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Design Meubel Op Maat zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Design Meubel Op Maat niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.6 De inhoud van alle offertedocumenten, zoals beschrijvingen, specificaties en tekeningen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend. Alsmede gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen e.d. door Design Meubel Op Maat bij de offerte verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

4.7 De opdrachtgever dient de informatie uit de offertedocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.

Medewerking door de koper

5.1 De koper zal  steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

5.2 De koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Design Meubel Op Maat verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

5.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de koper zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de koper verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper en is Design Meubel Op Maat bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Uitvoering

6.1 Design Meubel Op Maat neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 

6.2 Design Meubel Op Maat zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de koper, mits dit naar oordeel van Design Meubel Op Maat bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Design Meubel Op Maat het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Levering en montage

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

7.2 Bij het bezorgen en monteren van de goederen wordt verstaan het bezorgen van de goederen in de woning, en het monteren van de goederen op de door de klant aangewezen plek.

7.3 De koper dient voor de aflevering en montage van de goederen/meubels in de woning de volgende maatregelen te treffen. Het meubel dient eenvoudig wijze zonder omslachtige bewegingen, zoals kantelen/wrikken/langdurig tillen/naar binnen gebracht te kunnen worden. De koper dient voorzieningen te treffen voor een vrije onbelemmerde doorgang, en zorgt er voor dat obstakels en oneffenheden worden weggehaald. De plek van de montage van het meubel moet geheel vrij te zijn. De klant is verantwoordelijk voor de draagkracht / stevigheid / vlakte/ rechtheid van de muur.

7.4 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Na de goedkeuring van het product kan de koper zich nadien niet beroepen op enig visuele afwijkingen van het geleverde. Met het het voldoen van het betrekking hebbende factuurbedrag keurt de koper het product goed.

7.5 De door Design Meubel Op Maat aangeboden kosteloze levering en montage geldt voor: Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. Op de begane grond. Eén persoon montage; bij aflevering moet er iemand aanwezig zijn die eventueel grote meubelonderdelen helpt naar binnen te dragen.

7.6 Alle door Design Meubel Op Maat aangeboden prijzen zijn inclusief de in artikel 6 lid 5 genoemde kosteloze levering en montage en de daarbij behorende voorwaarden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Wijzigingen en meerwerk

8.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Design Meubel Op Maat in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst tot stand is gekomen.

8.2 Deze extra werkzaamheden zullen door de koper worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Design Meubel Op Maat.

8.3 De koper aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7 lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

8.4 Indien naar het oordeel van Design Meubel Op Maat een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de koper te voldoen, is Design Meubel Op Maat bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Prijs en betaling

9.1 De koper in Nederland dient 25 % van het overeengekomen bedrag vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Dit bedrag moet binnen 14 dagen na totstandkoming van de in artikel 3 lid 3 genoemde overeenkomst zijn bijgeschreven op een door Design Meubel Op Maat aan te wijzen bankrekening.

9.2 De koper in het buitenland dient 50 % van het overeengekomen bedrag vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Dit bedrag moet binnen 14 dagen na totstandkoming van de in artikel 3 lid 3 genoemde overeenkomst zijn bijgeschreven op een door Design Meubel Op Maat aan te wijzen bankrekening.

9.3 Betaling door de koper, van het resterende bedrag, dient te geschieden bij aflevering van de goederen per pin met een Nederlandse pinpas (maestro); of door overschrijving vooraf naar een door Design Meubel Op Maat aan te wijzen bankrekening zodat het bedrag één dag voor aflevering is bijgeschreven.

9.4 Indien de koper voor of bij aflevering de in artikel 8 lid 3 genoemde betaling niet kan voldoen, geeft dit Design Meubel Op Maat het recht de geleverde goederen direct of op het door Design Meubel Op Maat genoemde datum en tijdstip terug te halen. Eventuele kosten voor terughalen en opnieuw leveren en monteren worden door Design Meubel Op Maat bepaald en zijn voor kosten van de koper.

9.5 Indien de koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Design Meubel Op Maat is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

9.6 Alle door Design Meubel Op Maat geleverde zaken blijven eigendom van Design Meubel Op Maat tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Design Meubel Op Maat uit hoofde van enige met Design Meubel Op Maat gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Termijnen

10.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Design Meubel Op Maat schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Design Meubel Op Maat ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Overmacht

11.1 Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van Design Meubel Op Maat opgeschort. In dat geval is Design Meubel Op Maat verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Design Meubel Op Maat zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Design Meubel Op Maat kan worden gevergd.

11.2 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs, verkeers en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Design Meubel Op Maat bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Design Meubel Op Maat gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Garantie en aansprakelijkheid

12.1 Design Meubel Op Maat garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

12.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

12.3 Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Design Meubel Op Maat beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

12.4 De totale aansprakelijk van Design Meubel Op Maat wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

12.5 De aansprakelijkheid van Design Meubel Op Maat wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de koper Design Meubel Op Maat onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Design Meubel Op Maat ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

12.6 Design Meubel Op Maat is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de koper tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Design Meubel Op Maat, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

12.7 Buiten de in artikel 11 lid 3 genoemde aansprakelijkheid rust op Design Meubel Op Maat geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de koper en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

12.8 Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Design Meubel Op Maat niet binnen een jmaand na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Annulering en beëindiging

13.1 Design Meubel Op Maat behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Design Meubel Op Maat kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Design Meubel Op Maat de annulering schriftelijk aan de de koper mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

13.2 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Wet koop op afstand

14.1 De wet koop op afstand is niet van toepassing op speciaal voor u op maat gemaakte producten. Geleverde meubels kunt u niet retourneren.

Intellectuele eigendom

15.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Design Meubel Op Maat, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Persoonsgegevens

16.1 Design Meubel Op Maat zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Design Meubel Op Maat neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Links

17.1 De site van Design Meubel Op Maat kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Design Meubel Op Maat geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Toepasselijk recht

18.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

19.1 Alle geschillen tussen Design Meubel Op Maat en de koper die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

19.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de koper van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de koper.

Slotbepaling

20.1 Design Meubel Op Maat is bevoegd deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen.

20.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

20.3 De koper is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Design Meubel Op Maat.